watch sex and the ciry online
strap on online game sex
casual sex charlotte
free sugar daddy dating website
atlanta ga dating

Witamy serdecznie na naszej stronie ProPersonal

  • slajd_opieka
  • slajd_kursy
  • slajd_praca_tymczasowa

 

Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? szerok? ofert? us?ug!

 

ProPersonal jest firm? ukierunkowan? na rekrutacj? osób ?wiadcz?cych us?ugi opieku?cze, search paramedyczne oraz pomocy domowej na terenie Polski oraz za granic?. Cechuje nas indywidualne podej?cie do wszystkich pracowników, poniewa? dla nas ka?da osoba, któr? delegujemy jest istotna. Ponadto zale?y nam na nawi?zaniu uczciwej i owocnej wspó?pracy poprzez budowanie bliskiej relacji z naszymi wspó?pracownikami. Dla nas ka?dy jest tak samo wa?ny i wszystkich staramy si? traktowa? priorytetowo. Dzi?ki takiemu podej?ciu uda?o Nam si? zbudowa? d?ugotrwa?e i pozytywne relacje zarówno z pracodawcami jak i kandydatami na pracowników.

?wiadczymy profesjonalne us?ugi w poni?szych zakresach

Opieka Osób Starszych

Opieka osób starszych oraz ?wiadczenie us?ug paramedycznych w to nasza pasja. Poszukujemy nowych bezpiecznych miejsc pracy dla naszego wykwalifikowanego personelu oraz oferujemy prac? w Polsce oraz za granic?.

Kursy J?zykowe i Zawodowe

Organizujemy profesjonalne kursy j?zykowe dla osób wyje?d?aj?cych do pracy za granic? oraz kursy zawodowe poszerzaj?ce zakres umiej?tno?ci i kompetencji zawodowych dla kandydatów poszukuj?cych pracy.

Praca Tymczasowa

Poprzez efektywn? rekrutacj? redukujemy koszty zatrudnienia pracowników dla przedsi?biorstw i klientów indywidualnych oraz oferujemy legalne zatrudnienie dla pracowników tymczasowych zgodnie z ich kwalifikacjami oraz do?wiadczeniem.

 


Poznaj Nasze Cele i Warto?ci


Gwarantujemy wysokojako?ciow? obs?ug? w ca?ym okresie wspó?pracy z nasz? firm?, sprawdzone miejsca pracy, dobre warunki wynagrodzenia oraz terminowe p?atno?ci. Opieka osób starszych w Niemczech jest bardzo popularna zarówno w?ród m?odszych i mniej do?wiadczonych kandydatów jak i osób maj?cych du?e do?wiadczenie w tym zawodzie i regularnie wyje?d?aj?cych do naszych zachodnich s?siadów od wielu lat, by pracowa? w bran?y opieku?czej.

Mimo, ?e na has?o „Opiekunki Niemcy” mo?na znale?? wiele firm zajmuj?cych si? organizowaniem wyjazdów do pracy w Niemczech, warto zwróci? uwag? na kilka bardzo wa?nych aspektów:

  • Do?wiadczenie firmy zajmuj?cej si? opiek? osób w podesz?ym wieku;
  • Ubezpieczenie przez pracodawc? pracowników od kosztów leczenia;
  • Dok?adno?? przedstawianych ofert pracy i wiele innych czynników warunkuje dobr? i d?ugotrwa?? wspó?prac?;

Nasza firma w przeciwie?stwie do wielu konkurencyjnych nie nawi?zuje bezpo?rednich kontaktów z podopiecznymi, tylko bazuje na wspó?pracy z niemieckimi firmami ko?cielnymi i ?wieckimi takimi jak Caritas. Dzi?ki niemieckiemu nadzorowi nad warunkami pracy naszych opiekunów i opiekunek mo?emy ?wiadczy? us?ugi na bardzo wysokim poziomie i zawsze szybko reagowa? w przypadku zaistnienia nieoczekiwanych problemów.